Sortiment

Obchodní podmínky

obchodní společnosti ŽVAK,spol.s r.o. se sídlem v Horním Těrlicku, Promenádní 280, 73542
IČO: 45195552 , zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2944
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.zvak.cz

 

1. OBECNÉ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky společnosti ŽVAK spol.s r.o. upravují v souladu s ustanovením
§ 1751 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tento je provozován prodávajícím na adrese www.zvak.cz
1.2 Kupující – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující – podnikatel je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (Díl 4 Občanského zákoníku), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku).
1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, v rámci této mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit , či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.6 Zasláním objednávky na zboží z nabídky udávané na www.zvak.cz ze strany kupujícího a následné potvrzení přijetí objednávky ze strany prodávajícího se považuje za uzavření kupní smlouvy. Kupující zasláním své objednávky také stvrzuje, že souhlasí s veškerými podmínkami prodeje na www.zvak.cz.

 


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje vedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje vedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle, než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace zejména o:
- objednávaném zboží ( objednávané zboží vloží kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží ( dále společně jen jako "objednávka").
- Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit objednávku" . Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.
- Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
- Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
- Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícím při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese:
ŽVAK spol.s r.o., Černá cesta 957, Horní Suchá
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce při převzetí zboží od přepravce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú: 659148791/0100 , vedený u společnosti Komerční banka a.s. , a to na základě vystavení proforma faktury, kde naleznete veškeré potřebné údaje k provedení platby. V případě tohoto způsobu platby může dojít k prodloužení doby pro expedici zásilky vzhledem k uskutečnění převodu finančních prostředků na náš účet. Do zahraničí na dobírku bohužel zboží nedodáváme.
4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.4 V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst.1 Občanského zákoníku se nepoužije.
4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé, nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo fyzickým výtiskem společně s obsahem zboží.
Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.
4.9 Popis Zboží
4.9.1 Zboží, které je ihned skladem je standardně expedováno do 48 hodin.
4.9.2 V případě, že kupující požaduje zboží, které skladem momentálně není nebo je pouze na objednávku (na e-shopu označeno *) se expediční lhůta může prodloužit na 5-14 dnů. O tomto je kupující neprodleně informován a dotázán, zda akceptuje toto prodloužení expediční lhůty případně bude nabídnuto jiné alternativní řešení.
4.9.3 Zboží, které se nerozbaluje má minimální počet nutný k odběru uveden v hranatých závorkách na konci názvu např.[100]. Zboží, které má počet uveden v kulatých závorkách např.(100), uvedený počet pouze doporučuje, ale nelimituje.
4.9.4 Obrázky u zboží mohou být v některých případech pouze ilustrativní a nemusí zcela přesně postihovat všechny detaily.
4.9.5 Celková hodnota nákupu bude vždy zaokrouhlena na celé Kč. PHE poplatek (u položek, kterých se to týká) je již zahrnut v ceně.
4.9.6 V případě, že byste měli zájem o položky, které zde nenajdete, prosím, využijte poznámku v závěru objednávky či uvedených kontaktů. Celková nabídka je totiž širší než pouze zobrazované položky.

 

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí , že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží , které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 2.1 či o jiný případ , kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl.2.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím bude kupující souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím , pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 

6. Odstoupení ze strany kupujícího:

Do doby expedice lze bezplatně objednávku stornovat pokud neobsahuje položky označené jako objednávkové (označené: *), a zároveň je potřeba co nejdříve o tomto (telefonicky či e-mailem) prodávajícího informovat.

Taktéž dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující právo do 14 dnů od přijetí zboží na vrácení zboží, a to bez udání důvodů. Toto zboží musí být ale neporušené, v originálním obalu a s originálními doklady, jinak si prodávající vyhrazuje právo na snížení vrácené ceny.
Zákazník odešle v takovémto případě zboží na adresu prodávajícího, a to jako standardní balík (včetně svého bankovního spojení), nikoliv jako dobírku. V případě dobírky si vyhrazujeme právo odmítnout přijetí zásilky.

Adresa:
ŽVAK, spol. s r.o.
Černá cesta 957
735 35 Horní Suchá

Do 30 dnů od obdržení vrácené zásilky budou poukázány peníze zpět kupujícímu. Tímto se rozumí cena zboží, nikoliv cena za balné a dopravné.

 

 

7. Odstoupení ze strany prodávajícího

Odstoupení ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy v případě, kdy výrobce či dovozce není schopen dodat požadované zboží, anebo došlo k výraznému cenovému navýšení. Stejnou možnost odstoupení od smlouvy si prodávající vyhrazuje pro případ, že minimální hodnota objednaného zboží je menší než
100Kč nebo objednávka obsahuje u některé z položek, které se nerozbalují, množství menší než je celé balení. O těchto skutečnostech bude kupující neprodleně informován za účelem nalezení alternativního řešení.

 


Reklamace
Záruka: Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců v duchu platných předpisů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, nevhodné a nezpůsobilé zacházení apod.

Pokud se vyskytnou oprávněné důvody pro uplatnění reklamace na zboží dodaném elektronickým obchodem www.zvak.cz, kupující může uplatnit reklamaci, a to písemně na: zvak@centrum.cz. Toto oznámení musí obsahovat - jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis závady, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu. Poté bude kupující kontaktován prodávajícím a domluven následný postup řešení reklamace. Pokud je závěrem zaslání zboží zpět prodávajícímu, toto jest plně na náklady kupujícího a takovéto zboží musí být zaslané v originálním o balu, kompletní a přiložena kopie prodejního dokladu.
Adresa pro zasílání případných reklamací:
ŽVAK, spol. s r.o.
Černá cesta 957
735 35 Horní Suchá
Zboží k reklamaci prosím nezasílejte na dobírku, v takovémto případě si prodávající vyhrazuje právo na nepřevzetí zásilky.
Reklamace - poškození zboží při přepravě

Na zjevné vnější poškození zásilky je nutné ihned poukázat při přebírání zboží a tento fakt poznamenat do přepravního listu. Tento zápis bude sloužit k následnému vyřizování reklamace. Následně (nejpozději do 48 hodin od obdržení zásilky) pošlete zprávu o vzniklé situaci na zvak@centrum.cz. Zpráva by měla obsahovat - jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis poškození, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu. Následně Vás budeme informovat o průběhu reklamačního řízení.

Pokud je zásilka přebrána kupujícím od přepravce (bez zjevného vnějšího poškození), má kupující 48 hodin na případné uplatnění reklamace v souvislosti s poškozením zboží při přepravě. V takovéto situací, prosím, pošlete zprávu na zvak@centrum.cz. Zpráva by měla obsahovat - jméno, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, podrobný popis poškození, fotodokumentaci a kopii prodejního dokladu. Následně Vás budeme informovat o průběhu reklamačního řízení. Prosím, uchovejte poškozené zboží (včetně přepravního obalu), přepravní služba si jej může vyžádat. V případě, že poškozené zboží či přepravní obal bude ze strany kupujícího zlikvidován, nemusí být reklamace uznána.

 


7. Doprava a dodání zboží

Dopravu zboží od prodejce k zákazníkovi je zajišťována dopravní společností PPL na účet kupujícího.

Ceny dopravy (včetně balného):
BĚŽNÉ BALÍKOVÉ ZBOŽÍ nenáchylné k poškození přepravou s max. parametry: 120x60x60cm, hmotnost do 30kg

cena dopravy: 140,- Kč bez DPH za 1 balík včetně poplatku za platbu dobírkou.

Příplatek za nadměr nebo nepravidelný tvar je 250 kč

PALETOVÉ ZÁSILKY, zboží náchylné k poškození přepravou, zboží rozměrné či velmi hmotné - cena dopravy: 450 Kč včetně poplatku za dobírku.

7.1 V případě, že kupující zvolí chybně levnější variantu dopravy, avšak svou povahou se bude jednat o zásilku vyžadující dražší (bezpečnější) druh přepravy, na toto bude zákazník ihned upozorněn.

7.2 Tyto ceny se týkají dopravy v rámci ČR. Mimo území ČR bude stanovena individuální cena, o které bude zákazník informován po obdržení objednávky.

7.3 Prodávající si vyhrazuje právo navýšit ceny dopravy v případech extrémně hmotných či objemných zásilek. O tomto bude zákazník vždy včas informován.

7.4 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.5 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

7.6 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.7 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.8 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

 

8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
8.2.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
8.2.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
8.2.3 zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
8.2.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
8.2.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Ustanovení uvedená v čl. 5.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle, nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

 

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm.e) občanského zákoníku.

9.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz

9.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje")

10.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinnosti z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6 Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.7.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
10.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
10.8.2 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1 Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
11.3 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
12.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
12.4 Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: Žvak spol.s r.o., Černá cesta 957 , 73535 Horní Suchá
adresa elektronické pošty: zvak@centrum.cz
telefon: 596 425 588

 

13. Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Značky (výrobce): HOBES  RICHTER  TKZ  Den Braven  HACO Řadit podle: 
 HMOŽDINKA průměr 10mm (600)

HMOŽDINKA průměr 10mm (600)

Cena bez DPH: 6,17 Kč

Cena s DPH: 7,47 Kč

x 1/sad
 HMOŽDINKA průměr 8mm (1000)

HMOŽDINKA průměr 8mm (1000)

Cena bez DPH: 3,99 Kč

Cena s DPH: 4,83 Kč

x 1/sad
 HMOŽDINKA uzlovací průměr 10mm hranatá

HMOŽDINKA uzlovací průměr 10mm hranatá

Cena bez DPH: 1,40 Kč

Cena s DPH: 1,70 Kč

x 1/ks
 HMOŽDINKA uzlovací průměr 12mm hranatá

HMOŽDINKA uzlovací průměr 12mm hranatá

Cena bez DPH: 1,69 Kč

Cena s DPH: 2,05 Kč

x 1/ks
 HMOŽDINKA uzlovací průměr 8mm hranatá

HMOŽDINKA uzlovací průměr 8mm hranatá

Cena bez DPH: 0,79 Kč

Cena s DPH: 0,95 Kč

x 1/ks
 KOVÁNÍ R101 bezpečnostní bez překrytky fab 90mm Tb3 F1 stříbrný

KOVÁNÍ R101 bezpečnostní bez překrytky fab 90mm Tb3 F1 stříbrný

Cena bez DPH: 801,38 Kč

Cena s DPH: 969,67 Kč

x 1/ks
 Lepidlo MAMUT GLUE vysokopevnostní DenBraven 290ml

Lepidlo MAMUT GLUE vysokopevnostní DenBraven 290ml

Cena bez DPH: 140,97 Kč

Cena s DPH: 170,57 Kč

x 1/ks
 TĚSNĚNÍ samolepící D100/H (profil D) TESA [bal 100m]

TĚSNĚNÍ samolepící D100/H (profil D) TESA [bal 100m]

Cena bez DPH: 1 052,70 Kč

Cena s DPH: 1 273,77 Kč

x 1/bal
 Větrací mřížka kruhová pr.110mm HACO  bílá

Větrací mřížka kruhová pr.110mm HACO bílá

Cena bez DPH: 40,63 Kč

Cena s DPH: 49,16 Kč

x 1/ks
 ZÁMEK zadlabací 24026 P-L pro vložku 80/90 HOBES bílý ZN

ZÁMEK zadlabací 24026 P-L pro vložku 80/90 HOBES bílý ZN

Cena bez DPH: 227,00 Kč

Cena s DPH: 274,67 Kč

x 1/ks
 ZÁVĚS dveřní TRIO 15   TKZ žlutý zinek

ZÁVĚS dveřní TRIO 15 TKZ žlutý zinek

Cena bez DPH: 126,70 Kč

Cena s DPH: 153,31 Kč

x 1/ks
 ZÁVORA uzamykatelná UZ 220+  TOKOZ 3klíče

ZÁVORA uzamykatelná UZ 220+ TOKOZ 3klíče

Cena bez DPH: 847,00 Kč

Cena s DPH: 1 024,87 Kč

x 1/ks

Vložení do košíku

Zboží se vkládá do košíku, prosím, čekejte.